pomoc pre subjekty vymazané z OR SR

Pomoc pre subjekty vymazané z OR SR

Ministerstvo spravodlivosti už dlhodobo rieši problém s neaktívnymi spoločnosťami zapísanými v obchodnom registri. V obchodnom registri sa nachádza veľké množstvo spoločností, ktoré dlhodobo nefungujú, nemajú prepočítané základné imanie na menu euro, dlhé roky sú v likvidácii a likvidátor fakticky likvidáciu nevykonáva alebo samotná spoločnosť nemá príslušné štatutárne orgány.

Na základe novely zákonov pripravenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky došlo k schváleniu výmazu neaktívnych spoločností. V spolupráci s registrovými súdmi postupne dochádza k výmazu takýchto spoločnosti z obchodného registra. V posledných dňoch sme svedkami toho, ako bolo z obchodného registra vymazaných množstvo opustených spoločností. Takéto plošné riešenie však spôsobilo to, že došlo aj k výmazu spoločností, ktoré neboli neaktívne.

Práve spoločnosti, ktoré chcú ostať aj naďalej aktívne, tak prišli o akúkoľvek možnosť obrany proti ich výmazu. Ministerstvo spravodlivosti tak začalo pracovať na novele zákona, ktorá by umožnila podať návrh na začatie konania o obnovenie zápisu v obchodnom registri. Takýto návrh bude možné podať najneskôr do 31.01.2022.

Obnovenie zápisu sa realizuje cez novelu Obchodného zákonníka, ktorú už poslanci v Národnej rade SR schválili. Novela zákona umožňuje, aby spoločnosti po splnení stanovených podmienok, mohli podať na súd návrh, pričom výsledkom konania môže byť rozhodnutie súdu o obnovení zápisu pre tie spoločnosti, pre ktoré nesplnenie povinnosti premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro bol jediným dôvodom pre ich zrušenie. Podmienkami pre takéto obnovenie zápisu sú existencia majetku, odstránenie dôvodu, pre ktorý bola spoločnosť vymazaná a neexistencia prípadných ďalších dôvodov pre zrušenie spoločnosti.

Z uvedeného však vyplýva, že možnosť obnovenia sa bude týkať iba tých spoločností, ktoré si nesplnili povinnosť prepočítať základné imanie na menu euro. Pri ostatných spoločnostiach platí, že k ich obnoveniu už nemôže dôjsť.