PRÁVNE SLUŽBY POSKYTUJEME V NASLEDUJÚCICH OBLASTIACH

OBČIANSKE PRÁVO

Dedenie, nehnuteľnosti, pozemky, zmluvy, podielové spoluvlastníctvo, nájom, ochrana spotrebiteľa a osobných údajov.

TRESTNÉ PRÁVO

Obhajoba v trestnom konaní a na hlavnom pojednávaní, zastupovanie poškodených, vymáhanie nárokov poškodených.

OBCHODNÉ PRÁVO

Zakladanie a zmeny v spoločnostiach, zmluvy, vymáhanie pohľadávok, register partnerov verejného sektora.

RODINNÉ PRÁVO

Rozvody, starostlivosť o maloletých, výživné na deti, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva.

EURÓPSKE PRÁVO

Právne vzťahy s medzinárodným prvkom, sťažnosti na Európske inštitúcie, zastupovanie v arbitrážnych konaniach.

SPRÁVNE PRÁVO

Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy, obce, VÚC, priestupkové konanie, daňové a colné konanie, správne žaloby.

PRACOVNÉ PRÁVO

Skončenie pracovného pomeru, pracovnoprávna dokumentácia, neplatnosť skončenia pracovného pomeru, odbory.

ÚSTAVNÉ PRÁVO

Zastupovanie pred Ústavným súdom, sťažnosť na prieťahy v konaní, uplatňovanie nárokov pre porušenie práv.