Právne služby v oblasti Občianskeho práva

V oblasti občianskeho práva poskytujeme právne služby najmä (nie však výlučne) v nasledujúcich oblastiach:


 • Komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva
 • Vypracovanie žalôb a zastupovanie fyzických a právnických osôb pred súdom
 • Vypracovanie, kontrola a pripomienkovanie zmlúv
 • Zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Vydanie bezdôvodného obohatenia
 • Susedské spory
 • Dedenie
 • Vrátenie daru
 • Nehnuteľnosti
 • Náhrada škody spôsobené orgánmi štátnej správy
 • Autorizácia zmluvy advokátom – autorizujeme zmluvy o prevodoch nehnuteľností (kúpna, darovacia, zámenná, o vyporiadaní spoluvlastníctva)
 • Zabezpečenie záväzkov – záložné zmluvy, ručenie, zabezpečovací prevod práva a iné podľa občianskeho práva
 • Neplatnosť právnych úkonov
 • Ochrana vlastníckeho práva
 • Ochrana osobnosti
 • Ochrana spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
 • Vydržanie nehnuteľnosti, hnuteľných vecí

Právne služby poskytujeme aj v ďalších veciach, ktoré spadajú pod oblasť občianskeho práva. Neváhajte sa u nás informovať.

Objednať sa na konzultáciu

Mapa advokát v Martine, advokátska kancelária
ADRESA:

Škultétyho 469/4
036 01 Martin