ROZHODCOVSKÉ KONANIE

JUDr. Ing. Ondrej Randiak, rozhodca

Rozhodcovské konanie je zrýchlenou a efektívnou alternatívou súdneho rozhodovania majetkových sporov v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní.

rozhodcovské konanie riešenie sporov, vymáhanie pohľadávok

Rozhodcovské konanie

- rýchle a efektívne riešenie sporov -

Zákony Slovenskej republiky dovoľujú, aby sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tzv. rozhodcovskej doložky. Táto doložka znamená, že ak vznikne spor z ich zmluvy, môže niektorá zo zmluvných strán podať žalobu na nimi dohodnutý rozhodcovský súd namiesto všeobecného. Teda zmluvná strana sa môže domáhať zaplatenia dlžnej sumy na rozhodcovskom súde namiesto toho, aby podala žalobu na okresný súd. 

Všeobecné súdy bývajú dosť zaťažené a kým žalobca bude mať v rukách právoplatný rozsudok, prejde veľa času. Priemerná dĺžka konania v občianskoprávnych veciach je 21 mesiacov a v obchodnoprávnych veciach 22 mesiacov. Rozhodcovský súd rozhoduje spravidla v priebehu mesiaca, najneskôr v priebehu pár mesiacov.

Rozhodca JUDr. Ing. Ondrej Randiak dôsledne presadzuje princípy nezávislosti, nestrannosti a odbornosti. Rozhodcovský súd nie je zaťažený „reštančnými“ vecami, spotrebiteľskými spormi či exekúciami. Rozhodnutie rozhodcu má pre strany konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok všeobecného súdu.

Výhody rozhodcovského konania

Stále neviete, či je rozhodcovské konanie tou správnou voľbou pre Vás? Pokiaľ požadujete rýchle, spravodlivé a efektívne riešenie sporov, rozhodcovské konanie je určite tou správnou voľbou

RÝCHLOSŤ

Rýchlosť konania je najväčšou výhodou, pričom rozsudok (exekučný titul) môžete mať už v lehote troch mesiacov.

SPRAVODLIVOSŤ

Spory sú rozhodované skúseným advokátom podľa právneho poriadku, prípadne aj podľa zásad spravodlivosti.

EFEKTIVITA

Rozhodcovský rozsudok je exekučným titulom, na základe ktorého je možné podať návrh na vykonanie exekúcie.

JUDr. Ing. Ondrej Randiak, advokát

Rozhodcovská doložka

Ak chcete, aby Vaše spory boli riešené v rozhodcovskom konaní, využite nižšie priloženú rozhodcovskú doložku.

Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace (vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch), budú riešené v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a podľa rozhodcovských pravidiel uverejnených na webovej stránke www.r-legal.sk/rozhodcovské-konanie pred rozhodcom JUDr. Ing. Ondrejom Randiakom, advokátom, Škultétyho 469/4, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 54 399 149, alebo pred iným rozhodcom ustanoveným JUDr. Ing. Ondrejom Randiakom ako vybranou osobou podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.