Právne služby v oblasti Pracovného práva

Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti pracovného práva, a to ako na strane zamestnávateľov, tak aj na strane zamestnancov, manažérov a vyšších riadiacich pracovníkov.

Naše právne služby využíva zamestnávateľ podnikajúci v oblasti automobilového priemyslu. Zamestnávateľovi poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva.

Pomôžeme Vám:

  • pri príprave pracovnoprávnych a s tým súvisiacimi zmluvami pre zamestnancov na všetkých úrovniach, od radových zamestnancov až po najvyšších riadiacich pracovníkov,
  • pri príprave pracovných poriadkov a iných interných predpisov,
  • v právnom poradenstve pri skončení pracovného pomeru,
  • pri agentúrnom zamestnávaní a vo vysielaní zamestnancov k užívateľským zamestnávateľom,
  • v poradenstve pri zamestnávaní cudzích štátnych príslušníkov,
  • pri príprave etických kódexov, zavedení vnútorného systému vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti (tzv. whistleblowing), výkone externej zodpovednej osoby,
  • zabezpečiť ochranu osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch,
  • v právnom poradenstve v oblasti uplatňovania a dodržiavania princípu rovnosti a rovnakého zaobchádzania (ochrana proti bossingu a mobbingu),
  • pri právnom zastúpení v pracovnoprávnych sporoch.

Právne služby poskytujeme aj v ďalších veciach, ktoré spadajú pod oblasť pracovného práva. Neváhajte sa u nás informovať.

Objednať sa na konzultáciu

Mapa advokát v Martine, advokátska kancelária
ADRESA:

Škultétyho 469/4
036 01 Martin