Cenník právnych služieb

Zaujíma Vás výška odmeny, ktorú advokátovi za poskytovanie právnych služieb uhradíte? V oblasti advokácie neexituje cenník. Vzhľadom na to nižšie uvádzame, ako sa uvedená odmena advokáta určuje.

Akú odmenu u nás zaplatíte?

U nás v advokátskej kancelárii dbáme na spokojnosť našich klientov. Vzhľadom na to si spôsob a výšku odmeny dohodneme vždy vopred. Výšku odmeny určujeme dohodou s klientom tak, aby jej výška bola prijateľná pre obe strany. Vzhľadom na uvedené nemáme fixný cenník právnych služieb.

Samotná výška odmeny vždy odráža charakter konkrétnej právnej veci, ktorá je predmetom poskytovania právnych služieb. Preto pri zložitých kauzách je nutné počítať s vyššou odmenou za poskytované služby. Naopak, pri jednoduchých právnych veciach je odmena nižšia. 

Pri výške odmeny zároveň zohľadňujeme predpokladané množstvo hodín práce, ktoré na poskytnutie právnych služieb vynaložíme. 

Právnik advokát martin cenník

JUDr. Ing. Ondrej Randiak

Škultétyho 469/4, Martin
tel. 0948 023 149
e-mail:

Výška odmeny advokáta

Paušálna odmena

Paušálna odmena predstavuje fixne stanovenú odmenu za poskytnuté služby advokáta. Výška paušálnej odmeny závisí od konkrétneho prípadu, najmä od hodnoty sporu, predpokladaného počtu hodín, náročnosti prípadu a podobne. Výška je stanovená na základe dohody s advokátom.

Podielová odmena

Podielová odmena predstavuje odmenu vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Avšak, maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania.

Hodinová odmena

Hodinová sadzba predstavuje dohodu medzi advokátom a jeho klientom na odmene za hodinu vykonanej práce. U nás rozdeľujeme hodinovú odmenu aj na pol alebo štvrť hodiny. Celková výška odmeny tak závisí od počtu hodín, za ktoré boli právne služby poskytované.

Tarifná odmena

Tarifná odmena sa určuje podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR a základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci, druhu veci alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, pokiaľ nie je s advokátom dohodnuté inak.

Navyše, okrem odmeny má advokát nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Zaraďujeme tu napríklad a najmä súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy a na náhradu za stratu času.

Na ozrejmenie, vyhlášku Ministerstva spravodlivosti SR nájdete na nasledujúcom odkaze.