Právne služby v oblasti Obchodného práva

V oblasti obchodného práva zabezpečujeme klientom právne poradenstvo, právne zastupovanie a právnu pomoc spočívajúcu v posudzovaní a príprave obchodných zmlúv. V rámci uvedených služieb berieme do úvahy špecifické potreby a požiadavky každého klienta.

Právo obchodných spoločností je jednou z našich hlavných špecializácii. Našim cieľom je pomôcť firmám v právnych otázkach, pomôcť s vypracovaním zmlúv a dokumentov,  pomôcť pri zakladaní, zmenách či rušení firiem a poradiť im tak, aby sa im v podnikaní darilo.  V rámci vypracovania zmlúv navrhujeme klientom vhodné spôsoby ochrany ich záujmov pre akékoľvek situácie, najmä keď druhá zmluvná strana neplní riadne svoje záväzky.

V nadväznosti na obchodné právo poskytujeme klientom nasledovné právne služby:

 • poradenstvo v predzmluvných vzťahoch,
 • vypracovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv,
 • zastupovanie právnikom pri rokovaní o uzatváraní zmlúv,
 • spracovanie právnych analýz na základe predložených právnych dokumentov a iných, klientom požadovaných písomností, vyjadrení, odporúčaní, návrhov, riešení, žiadostí, výziev, a pod.
 • ochrana proti nekalej súťaži, ochrana obchodného mena a obchodného tajomstva (poskytnutie právneho poradenstva a vypracovanie prípadných žalôb o zdržanie sa nekalo-súťažného konania, odstránenie závadného stavu, vydanie bezdôvodného obohatenia, či náhrady škody),
 • právne zastupovanie advokátom v obchodno – právnych sporoch, vrátane zastupovania klienta vo vzťahu k obchodným partnerom.

Ak plánujete začať podnikať, takisto sme Vám k dispozícii. Výber správnej formy obchodnej spoločnosti je jedným z podstatných predpokladov pre úspech vášho podnikania. V tomto smere poskytujeme komplexné služby obchodného práva, právne poradenstvo pri výbere správnej formy podnikania a zároveň Vám zabezpečíme kompletný servis týkajúci sa založenia, zmien, či zrušenia právnickej osoby. Poskytujeme tiež právne poradenstvo pri ochrane záujmov obchodných spoločností počas výkonu podnikateľskej činnosti.

Pri zastupovaní našich klientov pred Okresnými úradmi – odbormi živnostenského podnikania a registrovými súdmi využívame predovšetkým zaručený elektronický podpis, ktorý klientovi šetrí čas a peniaze.

V nadväznosti na právo obchodných spoločnosti poskytujeme nasledovné právne služby:

 • zakladanie obchodných spoločností,
 • vypracovanie interných dokumentov a pravidiel spoločností,
 • zápis obchodných spoločností do obchodného registra,
 • zmeny obchodného mena a sídla obchodnej spoločnosti,
 • zmena štatutárneho orgánu (konateľa) obchodnej spoločnosti,
 • rozšírenie a zúženie predmetov podnikania obchodnej spoločnosti,
 • zníženie/zvýšenie základného imania spoločnosti,
 • prevod obchodného podielu,
 • zrušenie obchodnej spoločnosti,
 • likvidácia obchodnej spoločnosti,
 • splynutie a zlúčenie obchodných spoločností,
 • poskytovanie iných právnych rád v rámci agendy obchodných spoločností.

S agendou obchodného práva sú spojené aj ďalšie právne služby, a to najmä:

 • ochrana osobných údajov,
 • ochranné známky,
 • register partnerov verejného sektora (RPVS) a iné.

Právne služby poskytujeme aj v ďalších veciach, ktoré spadajú pod oblasť obchodného práva. Neváhajte sa u nás informovať.

Objednať sa na konzultáciu

Mapa advokát v Martine, advokátska kancelária
ADRESA:

Škultétyho 469/4
036 01 Martin