Podmienky ochrany osobných údajov

Tieto podmienky ochrany osobných údajov vysvetľujú, akým spôsobom prevádzkovateľ – advokátska kancelária JUDr. Ing. Ondreja Randiaka, Škultétyho 469/4, 036 01 Martin, IČO: 54 399 149, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou, č. 8424 (ďalej len „advokátska kancelária“) spracúva osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (“GDPRodkaz nájdete tu), príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, zákonom o advokácií ako aj ďalšími predpismi. Súčasne advokátska kancelária dodržiava Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa je možné oboznámiť na https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/doc/224/225/_event/open.

Prečo advokátska kancelária spracúva osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné najmä preto, aby advokátska kancelária mohla:

  • poskytovať právne služby klientom a vykonávať advokátske povolanie;
  • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a
  • chrániť oprávnené záujmy klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov advokátska kancelária spracúva osobné údaje?

Účel Právny základ podľa GDPR Súvisiace predpisy
Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb) Zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR) Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Občiansky a Obchodný zákonník
Poskytovanie iných ako právnych služieb Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR Občiansky a Obchodný zákonník, Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Zákon o nájme nebytových priestorov
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory Zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR Advokátsky poriadok, Zákon o advokácií, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR
Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu Čl. 89 GDPR Zákon o archívoch
Personalistika a mzdy Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR) Zákonník práce, Zákon o advokácií a ďalšie predpisy
Účtovné a daňové účely Zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

Komu advokátska kancelária sprístupňuje osobné údaje?

Osobné údaje klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. Vzhľadom na to ich poskytujeme napr. zamestnancom advokátskej kancelárie, osobám, ktoré sú poverené vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, účtovným poradcom advokátskej kancelárie, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory advokátskej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. Avšak, aj keď má advokátska kancelária z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať osobné údaje orgánom verejnej moci, je povinná prekaziť spáchanie trestného činu a takisto má povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín advokátska kancelária prenáša osobné údaje?

Cezhraničný prenos osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame a nevykonávame ho.

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Advokátska kancelária uchováva osobné údaje najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Rovnako, na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napríklad:

  • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nemôžeme skartovať;
  • Skartovať nemôžeme protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
  • Rovnako nie nemôžeme skartovať klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
  • Nemožnosť skartovať sa vzťahuje aj na klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ako advokátska kancelária získava osobné údaje?

Advokátska kancelária získava osobné údaje najčastejšie priamo od svojich klientov, teda dobrovoľne. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o klientoch môže advokátska kancelária získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Taktiež, iné osobné údaje fyzických osôb, ktoré nie sú klientmi advokátskej kancelárie, získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môže advokátska kancelária získať osobné údaje bez informovania a aj proti vôli fyzickej osoby na základe zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

Aké práva má klient a iná fyzická osoba ako dotknutá osoba?

Pokiaľ advokátska kancelária spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Avšak, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho so súhlasu pred jeho odvolaním. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Klient advokátskej kancelárie má právo požadovať prístup k jeho osobným údajom ako i právo požadovať ich opravu. Avšak, ak advokátska kancelária spracúva osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, jej klient ani iná fyzická osoba (napr. protistrana) nemá právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Pokiaľ sa osobné údaje týkajú klienta, právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu zákonnej povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť a s poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Na druhej strane, klient ako aj iná fyzická osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Záverom uvádzame, že ochrana osobných údajov nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré je advokátska kancelária povinná vzhľadom na spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Na tento účel si advokátska kancelária vyhradzuje možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom bude zmena oznámená všeobecným oznámením na tejto webovej stránke advokátskej kancelárie alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovávania osobných údajov pri poskytovaní právnych služieb advokátskou kanceláriou, je možné sa kontaktovať telefonicky na tel. č. +421 948 023 149, mailom na: "> alebo poštou na adrese sídla advokátskej kancelárie. Využiť taktiež môžete náš kontaktný formulár.