ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA V MARTINE

JUDr. Ing. Ondrej Randiak

Advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach práva pre fyzické osoby, právnické osoby a verejný sektor.

ODBORNOSŤ

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb získava advokát zložením advokátskej skúšky a zápisom do komory. U nás Vám však garantujeme odbornosť s dôrazom na ďalšie vzdelanie a zmeny v legislatíve.

DISKRÉTNOSŤ

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré mu klient poskytne pri poskytovaní služieb. Vzhľadom na to sa u nás Vaše informácie k tretím osobám nedostanú.

EFEKTIVITA

Právne služby poskytujeme tak, aby sme klientovi minimalizovali náklady. Navyše, klientovi poskytujeme informácie o tom, ako vyriešiť spor predovšetkým mimosúdne.

JUDr. Ing. Ondrej Randiak, advokát

JUDr. Ing. Ondrej Randiak

- advokát so sídlom v Martine -

JUDr. Ing. Ondrej Randiak je absolventom dvoch vysokých škôl, a to odboru financie na zahraničnej vysokej škole Bankovní institut vysoká škola Praha a odboru práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Následne úspešne zložil rigoróznu skúšku a získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave titul doktor práv, v skratke JUDr.

Vo svojej odbornej praxi sa zameriava najmä na oblasť obchodného, občianskeho, rodinného, pracovného, finančného práva a ochrany osobných údajov. Zároveň má skúsenosti s daňovým právom, ako aj s vedením účtovníctva.

Pokiaľ ide o jazykové znalosti, advokát plynulo ovláda anglický jazyk, ktorý využíval na dennej báze pri komunikácii so zahraničnými klientmi. Navyše, okrem anglického jazyka ovláda na komunikačnej úrovni aj poľský jazyk.

PRÁVNE SLUŽBY POSKYTUJEME V NASLEDUJÚCICH OBLASTIACH

OBČIANSKE PRÁVO

Dedenie, nehnuteľnosti, pozemky, zmluvy, podielové spoluvlastníctvo, nájom, ochrana spotrebiteľa a osobných údajov.

TRESTNÉ PRÁVO

Obhajoba v trestnom konaní a na hlavnom pojednávaní, zastupovanie poškodených, vymáhanie nárokov poškodených.

OBCHODNÉ PRÁVO

Zakladanie a zmeny v spoločnostiach, zmluvy, vymáhanie pohľadávok, register partnerov verejného sektora.

RODINNÉ PRÁVO

Rozvody, starostlivosť o maloletých, výživné na deti, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva.

EURÓPSKE PRÁVO

Právne vzťahy s medzinárodným prvkom, sťažnosti na Európske inštitúcie, zastupovanie v arbitrážnych konaniach.

SPRÁVNE PRÁVO

Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy, obce, VÚC, priestupkové konanie, daňové a colné konanie, správne žaloby.

PRACOVNÉ PRÁVO

Skončenie pracovného pomeru, pracovnoprávna dokumentácia, neplatnosť skončenia pracovného pomeru, odbory.

ÚSTAVNÉ PRÁVO

Zastupovanie pred Ústavným súdom, sťažnosť na prieťahy v konaní, uplatňovanie nárokov pre porušenie práv.

AKTUÁLNE ČLÁNKY Z NÁŠHO BLOGU

RIEŠITE PRÁVNY PROBLÉM?

Potrebujete poradiť alebo konzultovať Váš prípad? V takom prípade sa neváhajte na nás obrátiť prostredníctvom kontaktných údajov. Alternatívne, neváhajte sa objednať na stretnutie u nás v kancelárii
ADRESA:

Škultétyho 469/4
036 01 Martin