Dátum narodenia eshop GDPR

Môže e-shop zbierať dátum narodenia zákazníkov?

Dátum narodenia je bezpochyby považovaný za osobný údaj. Ochrana osobných údajov sa dostala do popredia predovšetkým v súvislosti s prijatím nariadenia GDPR. Uvedené nariadenie predstavuje základný rámec ochrany osobných údajov v celej EÚ. V nadväznosti na prijaté nariadenie GDPR bolo aj u nás schválený zákon o ochrane osobných údajov. Vzhľadom na to sa množstvo podnikateľov začalo zaoberať otázkou, aké osobné údaje o zákazníkoch môžu zbierať.

Minimalizácia zbierania osobných údajov

Nariadenie GDPR obsahuje zásadu, podľa ktorej prevádzkovatelia môžu zbierať len také osobné údaje, ktoré reálne potrebujú. Táto zásada sa prejavuje tak, že podnikatelia môžu od zákazníkov zbierať len také osobné údaje, ktoré na poskytnutie služby naozaj potrebujú. Pokiaľ nejaký osobný údaj nepotrebujú, nemajú zákonný dôvod ho zbierať.

Ako príklad môžeme uviesť nákup v obchode. Keďže zákazník zaplatí tovar na mieste, predávajúci o ňom nezbiera žiadne osobné údaje a vydá mu iba pokladničný doklad. Osobné údaje zbiera až pri prípadnej reklamácii, kedy musí identifikovať osobu, ktorá tovar prišla reklamovať. Túto osobu následne musí vyrozumieť o vybavení reklamácie, a preto tieto osobné údaje musí zbierať.

Názor súdov na zbieranie dátumu narodenia

V roku 2021 sa dostal na súd zaujímavý prípad. E-shop s automobilovými súčiastkami podal proti zákazníkovi žalobu. Žalovaného však označil iba menom a priezviskom. Konajúci súd tak nemal možnosť takúto osobu identifikovať.

Nakoľko súd nevedel osobu identifikovať, žalobu odmietol, voči čomu sa žalobca odvolal. Žalobca trval na tom, že podľa nariadenia GDPR nemôže zbierať dátum narodenia (zásada minimalizácie) a preto nemôže kvôli absencií takéhoto údaja osobu identifikovať. Odvolací súd sa s týmto názorom nestotožnil, pričom výslovne uviedol:

Zákon o ochrane údajov umožňuje získať, resp. spracovať osobné údaje v rozsahu primeranom na daný účel. Za takýto (primeraný účel) možno v prípade zmluvného vzťahu považovať aj uplatnenie/vymáhanie pohľadávky (titulom tohto zmluvného vzťahu vzniknutej) v rámci súdneho konania. Inými slovami, založenie záväzkového vzťahu v sebe implikuje aj predpoklad vymáhania pohľadávky prostredníctvom súdneho konania, čo legalizuje požiadavku získavania nevyhnutného identifikačného údaja v podobe dátumu narodenia.” (Uznesenie Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 10CoCSP/29/2021)

Podnikatelia a dátum narodenia

Uvedené uznesenie Krajského súdu znamená, že e-shop má právny základ na to, aby zbieral osobné údaje – dátumy narodenia zákazníkov. Toto oprávnenie vyplýva z toho, že uzatvorenie zmluvy v sebe implikuje aj pravdepodobnosť vymáhania pohľadávky, ktorá by bez dátumu narodenia nebola možná. Práve preto, podnikateľ právo takýto údaj zbierať, aby mohol neskôr svoju pohľadávku vymáhať.

Dôležité je upozorniť na to, že krajský súd uvádza, že takéto zbieranie umožňuje zákon o ochrane osobných údajov. Do pozornosti však dávame, že e-shopy musia dodržiavať Nariadenie GDPR, ktoré má prednosť pred zákonom. Uvedené závery podľa nášho názoru môžeme aplikovať aj na Nariadenie GDPR.

V praxi to znamená, že aj iní podnikatelia, teda nie len e-shopy, môžu zbierať dátum narodenia a ostatné údaje potrebné na identifikáciu osoby, pokiaľ je predpoklad vymáhania pohľadávky v budúcnosti. Môže ísť napríklad o kúpu tovaru v stavebninách, pričom kupujúci na základe vystavenej faktúry zaplatí tovar až neskôr.

Uvedené uznesenie Krajského súdu v Žiline tak poskytuje podnikateľom vyššiu mieru istoty pri spracovaní osobných údajov zákazníkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *