Miesto hlavné plnenia pri letoch

Súdny dvor spresnil výklad pojmu miesto hlavného plnenia

Súdnemu dvoru bola predložená na rozhodnutie kauza, ktorá sa týkala hlavného miesta plnenia pri letoch, ktoré sa skladajú z viacerých úsekov, pričom na každom úseku vykonáva dopravu iný dopravca. Takéto hlavné miesto plnenia by zakladalo právomoc súdu rozhodovať o žalobe podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.

Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 7 bod 1 písm. b) druhá zarážka nariadenia č. 1215/2012 vykladať v tom zmysle, že v prípade letu, ktorý sa vyznačuje jedinou potvrdenou rezerváciou pre celú trasu letu, rozdeleného na dva alebo viacero úsekov letu, na ktorých vykonávajú dopravu dvaja rôzni leteckí dopravcovia, pričom žaloba o poskytnutie náhrady podaná na základe nariadenia č. 261/2004 sa zakladá len na meškaní na prvom úseku letu v dôsledku oneskoreného vzletu a smeruje proti leteckému dopravcovi zodpovednému za vykonanie tohto prvého úseku letu, možno miesto príletu tohto úseku letu považovať za „miesto plnenia“ v zmysle tohto ustanovenia.

Ide v podstate o otázku, či sa miesto medzipristátia, teda miesto, kde pristane jeden z dopravcov, pričom ďalej vykonáva dopravu iný dopravca, považuje za miesto hlavného plnenia a zakladá právomoc súdu v mieste medzipristátia rozhodovať o žalobách spojených s touto vecou.

Súdny dvor v tejto súvislosti poukázal na to, že pokiaľ ide o priamy let uskutočnený medzi dvoma členskými štátmi leteckou spoločnosťou, ktorá je zmluvným partnerom dotknutého cestujúceho, Súdny dvor rozhodol, že tak miesto odletu, ako aj miesto príletu lietadla sa majú z rovnakého titulu považovať za miesta hlavného poskytnutia služieb, ktoré sú predmetom zmluvy o leteckej preprave, takže príslušným súdom v zmysle článku 7 bodu 1 písm. b) druhej zarážky nariadenia č. 1215/2012 na rozhodnutie o návrhu na poskytnutie náhrady na základe tejto zmluvy o preprave a nariadenia č. 261/2004 je súd podľa voľby žalobcu, v obvode ktorého sa nachádza miesto odletu alebo miesto príletu lietadla, ktoré sú dohodnuté v uvedenej zmluve (pozri v tomto zmysle rozsudok z 9. júla 2009, Rehder, C‑204/08, EU:C:2009:439, body 43 a 47).

Pri lete, ktorý sa skladá z viacerých letov však Súdny dvor konštatoval, že článok 7 bod 1 písm. b) druhá zarážka nariadenia č. 1215/2012 sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade letu, ktorý sa vyznačuje jedinou potvrdenou rezerváciou pre celú trasu letu, rozdeleného na dva alebo viacero úsekov letu, na ktorých vykonávajú dopravu rôzni leteckí dopravcovia, pričom žaloba o poskytnutie náhrady podaná na základe nariadenia č. 261/2004, sa zakladá len na meškaní na prvom úseku letu v dôsledku oneskoreného vzletu a smeruje proti leteckému dopravcovi zodpovednému za vykonanie tohto prvého úseku letu, nemožno miesto príletu tohto prvého úseku letu považovať za „miesto plnenia“ v zmysle tohto ustanovenia.

Pokiaľ teda žaloba v obdobnej veci smeruje len voči jednému dopravcovi, ktorý vykonáva dopravu len na niektorom úseku celého letu, miestom plnenia nie je miesto medzipristátia. Za miesto plnenia sa považuje len miesto odletu a cieľová destinácia celého letu. Bez ohľadu na miesto medzipristátia a ich počet, žaloba musí byť podaná len na súde podľa miesta prvého odletu alebo cieľovej destinácie celého letu.

Rozsudok Súdneho dvora je dostupný na nasledovnom odkaze.