pozastavenie účinnosti výpovede pre vek

Pozastavenie účinnosti výpovede pre vek 65 rokov

V Národnej rade Slovenskej republiky bola poslancami v priebehu tohto roka schválená novela Zákonníka práce, ktorá priniesla do zákona nový výpovedný dôvod. Zamestnávateľ tak mal mať po novom možnosť skončiť pracovný pomer výpoveďou so zamestnancom, ktorý dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok. Zo znenia uvedeného ustanovenia zároveň vyplýva, že na to, aby zamestnávateľ mohol dať výpoveď podľa tohto ustanovenia, museli byť splnené kumulatívne obidve podmienky, teda (1) dovŕšenie veku 65 rokov a súčasne (2) dosiahnutie veku určeného na starobný dôchodok. Táto novela Zákonníka práce mala byť účinná od 01.01.2022.

Uvedená novela Zákonníka práce však bola napadnutá na Ústavnom súde Slovenskej republiky z dôvodu, že takýto výpovedný dôvod považujú navrhovatelia za diskriminačný. Ústavný súd zároveň vyhovel návrhu na pozastavenie účinnosti tohto ustanovenia. Vzhľadom na uvedené nastala situácia, že výpovedný dôvod ostáva nateraz v platnosti, ale zamestnávatelia ho z dôvodu pozastavenia účinnosti nemôžu využiť. Od januára tak zamestnávatelia nemôžu aplikovať tento výpovedný dôvod, aj keď sú na strane zamestnanca splnené obidve podmienky.

Ústavný súd teraz na základe návrhu na vyslovenie nesúladu ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce s Ústavou Slovenskej republiky bude rozhodovať o tom, či je alebo nie je toto ustanovenie v súlade s ústavou. Pokiaľ Ústavný súd SR rozhodne o tom, že toto ustanovenie nie je v súlade s ústavou, zamestnávatelia nebudú môcť tento výpovedný dôvod vôbec používať.

Pokiaľ by však Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol o tom, že napadnuté ustanovenie Zákonníka práce je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, skončilo by pozastavenie účinnosti takéhoto ustanovenia. Odo dňa takéhoto rozhodnutia by tak zamestnávatelia mohli so zamestnancom skončiť pracovný pomer práve z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov a veku na priznanie nároku na starobný dôchodok.  

Ak Vás zaujíma, ako celá vec na Ústavnom súde Slovenskej republiky skončí, prihláste sa na náš odber a po vydaní rozhodnutia sa o jeho výsledku dozviete.